Woordenlijst

A

AIaaS

AIaaS staat voor Artificial Intelligence as a Service. Bedrijven bieden AI-software aan als gestandaardiseerd product waarop je een licentie neemt.

API

Een application programming interface (API ) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma communiceert met een ander programma of onderdeel. Op die manier worden stukken software met elkaar gekoppeld.

API-economie

Dit is het geheel van economische activiteiten en samenwerkingsverbanden die ontstaat door het koppelen van digitale diensten en het gecontroleerd uitwisselen van data via API 's.

artificial intelligence

Artificiële intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die software, machines en apparaten toelaten om hun omgeving te analyseren en vervolgens zelfstandig problemen op te los­sen of acties te ondernemen met een specifiek doel. Computers vertonen hierbij gedrag die bij mensen als intelligent zou beschouwd worden.

artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) of kunstmatige intelligentie is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. Via digitale technologieën … om bruikbare kennis te puren uit dataverzamelingen die voor mensen nauwelijks te doorgronden zijn. Het computersysteem kan los van mensen conclusies trekken uit een berg data en bijleren op basis van relevante data.

 

authenticatie

Authenticatie is het proces waarbij een individu, een computersysteem of een softwaretoepassing zich identificeert aan een ander individu, computersysteem of toepassing.

B

back-up

Een back-up is een reservekopie van digitale bestanden. Daardoor kunnen gegevens en programma's hersteld worden bij beschadiging, bij verlies, na diefstal of bij gijzeling door ransomware .

botnet

Een botnet is een verzameling van geïnfecteerde computers (ook wel 'zombies' genoemd) die op afstand kunnen aangestuurd worden door cybercriminelen om gecoördineerde cyberaanvallen uit te voeren op andere computersystemen.

botnets

Een botnet is een verzameling van geïnfecteerde computers (ook wel 'zombies' genoemd) die op afstand kunnen aangestuurd worden door cybercriminelen om gecoördineerde cyberaanvallen uit te voeren op andere computersystemen.

C

chatbot

Een chatbot is een computerprogramma (software) dat gesprekken simuleert, schriftelijk of mondeling, zodat mensen kunnen communiceren met digitale apparaten zoals ze dat met een levende persoon doen.

cloud

De cloud is een techniek waarmee online diensten worden aangeboden. Cloud computing is het via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. Je hoeft lokaal geen servers of software meer te onderhouden.

cloud computing

Cloud computing is het verwerken van digitale gegevens in datacenters op afstand, veelal beheerd door derde partijen. Tegenover cloud computing staat edge computing .

cryptografie

Cryptografie is het versleutelen van informatie. Deze methode wordt online toegepast om data en communicatie te beveiligen.

cybersecurity

Cybersecurity is het resultaat van een geheel aan beveiligingsmaatregelen die het risico op verstoring van, of ongeoorloofde toegang tot, informatie en communicatie (ICT) systemen minimaliseren

cyberveiligheid

Cyberveiligheid is het resultaat van een geheel aan beveiligingsmaatregelen die het risico op verstoring van, of ongeoorloofde toegang tot, informatie en communicatie (ICT) systemen minimaliseren

D

data lake

Een data lake is een manier om elk type data in zijn originele vorm op te slaan, zonder limieten en vereisten, ongestructureerd, half-gestructueerd of gestructureerd. In realtime vloeien ze vanuit verschillende bronnen naar dit datameer.

DDoS

Denial-of-service-aanvallen (DoS-aanvallen) en distributed-denial-of-service-aanvallen (DDoS -aanvallen) zijn pogingen om een computer, computernetwerk of dienst niet of moeilijker bereikbaar te maken voor de bedoelde klanten.

deep learning

Deep learning is een categorie binnen machine learning . Deze maakt dat computers nieuwe dingen kunnen leren van grote hoeveelheden data, zoals getallen, tekst, geluid, beeld... Deep learning gebruikt diepe neurale netwerken die vaak meer dan één verborgen laag bevatten.

digitale economie

De digitale economie verwijst naar economische activiteiten dankzij digitale technologieën. Andere termen zijn: interneteconomie, nieuwe economie of webeconomie.

drone

Een drone is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. De bestuurder moet zich in de nabijheid bevinden (in line of sight). In België geldt een maximumhoogte van 90 meter voor professionele vluchten.

E

edge computing

Edge computing is het verwerken van gegevens die worden gegenereerd door Internet of Things-apparaten (IoT) in de fysieke nabijheid van die apparaten. Tegenover edge computing staat cloud computing waarbij de gegevens worden verwerkt in datacenters, vaak op grote afstand.

explainability

De explainability van een AI-systeem zegt hoe goed verklaard kan worden waarom het systeem tot een bepaald resultaat komt.

exploits

Hackers gaan op zoek naar kwetsbaarheden en verzilveren die vervolgens met exploits . Soms gaat het hierbij om eenvoudige acties die stap voor stap moeten worden uitgevoerd. Het kan evenwel ook met een eenvoudige reeks van commando’s die vanop een laptop gelanceerd worden. Hier is enig technologisch inzicht al essentieel. De meest verregaande manier is de ontwikkeling van een stuk software die de correcte werking van een computersysteem verstoren. Techneuten duiden dergelijke software aan met de term malware .

F

few-shot learning

Few-shot learning is een techniek die lerende modellen in staat stelt om slimmer te worden met kleine hoeveelheden trainingsdata.

G

gender bias

Gender bias duidt erop dat de competenties van mannen automatisch hoger dat die van vrouwen ingeschat worden. Deze ongelijkheid kan overgenomen worden door AI-systemen. In datasets waarop AI-modellen zich baseren, moet er aandacht zijn voor het ‘ontbiassen’ van gegevens.

H

harden

Hardening is het dichtspijkeren van computersystemen waardoor die minder kwetsbaar worden voor cyberaanvallen.  Typische acties zijn het veranderen van default paswoorden, het verwijderen van overbodige software, logins, en diensten.

hardening

Hardening is het dichtspijkeren van computersystemen waardoor die minder kwetsbaar worden voor cyberaanvallen.  Typische acties zijn het veranderen van default paswoorden, het verwijderen van overbodige software, logins, en diensten.

I

inference

Inference is de stap in deep learning waarin het getrainde netwerk in een applicatie wordt geladen die met de echte data werkt.

K

kunstmatige intelligentie

Een ander woord voor artificiële intelligentie , ofwel AI

kwantumcomputer

Een kwantumcomputer is een innovatief computerparadigma waarbij de processor gebruikmaakt van de principes van de kwantummechanica. Optimisten gaan ervan uit dat kwantumcomputers sommige problemen in de toekomst tot wel honderd miljoen keer sneller kunnen oplossen dan het geval is met traditionele computersystemen.  Dit stelt cryptografen voor nieuwe uitdagingen.

L

latency

Latency is een tijdsvertraging die optreedt wanneer gegevens worden verstuurd over een communicatiekanaal.

M

machine learning

Machine learning is de naam voor een hele gereedschapskist aan wiskundige technieken waarmee computers door middel van ervaring zichzelf verbeteren bij het uitvoeren van taken. De machine leert zichzelf iets, zonder dat een programmeur deze kennis moet programmeren.

malware

Malware is een verzamelnaam voor allerlei kwaadaardige software die tot doel heeft de correcte werking van computersystemen te verstoren, binnen te dringen in computersystemen of gevoelige gegevens te lekken. Malware veronderstelt kwaad opzet.

MOOC

Een MOOC is een letterwoord voor Massive Open Online Course, ofwel een opleiding via het internet.

multifactorauthenticatie

Multifactorauthenticatie is een authenticatiestrategie waarbij een individu zijn identiteit bewijst door het combineren van meerdere factoren. Two factor authentication combineert twee factoren, three factor authentication combineert drie factoren,...

N

Natural Language Processing

Natuurlijke taalverwerking (NLP ) is een subgebied van de taalkunde, computerwetenschap, informatietechnologie en kunstmatige intelligentie dat zich bezighoudt met de interacties tussen computers en menselijke (natuurlijke) talen. Het focust meer bepaald op het programmeren van computers om grote hoeveelheden natuurlijke taalgegevens te verwerken en te analyseren.

Natural Language Programming

Natural Language Programming  (of Processing) is een specialisatie van AI die zich bezighoudt met de menselijke taal, bijvoorbeeld computers die getraind worden om allerlei talen te begrijpen en te gebruiken waardoor ze in staat zijn om op tekst gebaseerde taken automatisch uit te voeren.

neuraal netwerk

Neurale netwerken vind je binnen machine learning . Het is een heel populaire techniek om machines te doen leren, een techniek die de complexe structuur van het menselijke brein nabootst. Ons brein bestaat namelijk uit neurale netwerken van lagen neuronen die informatie doorgeven aan andere lagen neuronen.

neurale netwerken

Neurale netwerken vind je binnen machine learning . Het is een heel populaire techniek om machines te doen leren, een techniek die de complexe structuur van het menselijke brein nabootst. Ons brein bestaat namelijk uit neurale netwerken van lagen neuronen die informatie doorgeven aan andere lagen neuronen.

NLP

NLP is de afkorting van Natural Language Processing (of Programming). Het is een specialisatie van AI die zich bezighoudt met de menselijke taal, bijvoorbeeld computers die getraind worden om allerlei talen te begrijpen en te gebruiken waardoor ze in staat zijn om op tekst gebaseerde taken automatisch uit te voeren.

O

OT

OT staat voor Operationele Technologie. Dit is hardware en software die een verandering detecteert of veroorzaakt, door middel van de directe monitoring en/of controle van industriële apparatuur, activa, processen en gebeurtenissen.

OWASP

OWASP (Open Web Application Security Project) is een non-profit organisatie die tot doel heeft de beveiliging van software te verbeteren. OWASP focust onder meer op de praktische beveiliging van webtoepassingen en neemt hiervoor heel concrete initiatieven van het uitbouwen van open-source softwareprojecten tot het geven van trainingen.

P

patch

Een patch is een uitvoerbaar bestand dat een kwetsbaarheid in software neutraliseert.

patch

Een softwarematige patch is een klein stukje software dat door de uitgever gebruikt wordt om fouten op te lossen of updates uit te voeren aan software.

patch management

Patch management is het geheel van processen en acties om patches te beheren. Dit omvat het bouwen, testen en installeren (of uitvoeren) van patches.

penetration testing

Penetration testing (of pen-testing) is het simuleren van kwaadaardige aanvallen op een computersysteem of -netwerk door beveiligingsbedrijven of ethische hackers.  Dit legt kwetsbaarheden alsook de mogelijke impact van succesvolle cyberaanvallen bloot.

phishing

Phishing is een vorm van internetfraude. Slachtoffers worden gelokt naar een valse website met precies hetzelfde uitzicht als de echte website. Ze worden er verleid om gevoelige gegevens zoals paswoorden en creditcardnummers prijs te geven. Zo komen deze gegevens in handen van de oplichters.

PLC

 Een programmeerbare logische controller (PLC ) is een elektronisch apparaat dat op basis van informatie op ingangen zijn uitgangen aanstuurt.  In de industrie worden PLC's vaak gebruikt om machines aan te sturen.  Ze zijn daardoor een belangrijk onderdeel in de automatisering.

poseschatting

Poseschatting in computervisie betekent het schatten van de xyz-coördinaten en de rotatie van een voorwerp in de ruimte. Voor een praktische toepassing: als een robot die pose van het voorwerp kent, kan hij het voorwerp op de juiste manier benaderen en oppakken.

Q

quantumcomputer

Een quantumcomputer is een nieuw soort computer waarbij de processor gebruikmaakt van de principes van de kwantummechanica. Zo'n processor kan in één keer dezelfde berekeningen uitvoeren over een zeer grote hoeveelheid data. Deze enorm krachtige toestellen komen er aan binnen misschien tien tot twintig jaar

R

ransomware

Ransomware of gijzelsoftware is een soort malware die waardevolle bestanden op een computersysteem versleutelt tot losgeld wordt betaald.  Daardoor kunnen systemen uitvallen of worden digitale gegevens (tijdelijk) ontoegankelijk.

S

single board computer

Een singleboardcomputer (SBC) is een complete computer op één printplaat. Deze bevat een microprocessor, geheugen, input/output en andere noodzakelijke onderdelen.

speerpuntcluster

Het zwaartepunt van het Vlaams clusterbeleid ligt bij een paar grootschalige en ambitieuze speerpuntclusters. Deze speerpuntclusters ontwikkelen een langetermijnstrategie en competitiviteitsprogramma in een voor Vlaanderen strategisch domein, via een samenwerkingsverband tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheid (triple-helix). Ze voeren dit ook uit.

SSL

SSL staat voor Secure Sockets Layer. Door een SSL-certificaat te installeren op je website worden de gegevens (zoals inloggegevens) die tussen je site en zijn bezoekers worden doorgegeven, versleutelt.

swarm intelligence

Zwermintelligentie is een vorm van kunstmatige intelligentie die gebaseerd is op collectief gedrag van gedecentraliseerde, zelforganiserende systemen. Ze bestaan doorgaans uit een populatie van eenvoudige agenten die zonder centrale controlerende structuur interageren met elkaar en hun omgeving.

T

TETRA

TETRA is een programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profitorganisaties.

transfer learning

Transfer learning is een machine learning techniek waarmee de ervaring van het ene AI-model toegepast wordt op een volgend model. Deze techniek reduceert de lange trainingstijd van systemen en het aantal benodigde datapunten

tweefactorauthenticatie

Tweefactorauthenticatie , of two factor authentication , (2FA) is een authenticatiestrategie waarbij een individu zijn identiteit bewijst door het combineren van twee factoren, zoals een wachtwoord en cijfercode die wordt toegestuurd op de smartphone van het individu.

two factor authentication

Two factor authentication (2FA) is een authenticatiestrategie waarbij een individu zijn identiteit bewijst door het combineren van twee factoren, zoals een wachtwoord en cijfercode die wordt toegestuurd op de smartphone van het individu.

V

VLAIO Netwerk

In het VLAIO Netwerk brengt VLAIO alle organisaties samen die ten dienste staan van ondernemingen. Dit zijn: belangenverenigingen en federaties, kennis- en onderzoekscentra, clusterorganisaties, lokale besturen, overheidsinstellingen en private dienstverleners zoals banken, boekhouders en consultants.

W

web shell

Een web shell is een kwaadaardige webgebaseerde interface die externe toegang en controle tot een webserver mogelijk maakt.