Vario ADVIES rond Vlaamse beleidsagenda AI

Beleid

Op maandag 3 december bezorgde VARIO zijn advies nr. 5 'Vlaamse Beleidsagenda Artificiële Intelligentie ' aan Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters.

VARIO (Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen) verwelkomt het initiatief van minister Muyters om op recurrente basis 30 miljoen euro vrij te maken voor een programma Artificiële Intelligentie. De te verwachten maatschappelijke en economische impact van artificiële intelligentie toont immers ondubbelzinnig het belang aan voor de Vlaamse kennismaatschappij van structurele AI-investeringen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering.

Gecoördineerde AI-aanpak

Onze buurlanden en de leidende mondiale economieën hebben al een gecoördineerde AI-aanpak met steun van de overheid opgestart of in de pijplijn. VARIO ondersteunt het positieve perspectief gericht op opportuniteiten, en de holistische ecosysteembenadering, o.a. ten aanzien van tekorten aan talent, de aandacht voor sensibilisering, de sociale, ethische en juridische dimensies.

Evenwel moet voor VARIO het zwaartepunt van het AI-programma, zowel inhoudelijk als budgettair, bij die actievelden liggen die gericht zijn op het ondersteunen van de noden van de vraagzijde: bedrijven, overheden en overige non-profit. Om een brede, inclusieve adoptie van AI in het Vlaams economisch weefsel te faciliteren, mag de focus zich niet beperken tot sterktes of aspiraties aan de aanbodzijde.

Excellente Vlaamse AI-knowhow

Tegelijk is de bij de aanbodzijde aanwezige excellente Vlaamse AI-knowhow een belangrijke hefboom voor een succesvolle ontplooiing van het AI-initiatief en ter versterking van het gehele ecosysteem in Vlaanderen.

Met oog op de snelle en inclusieve adoptie door ons bedrijfsweefsel, dient het overheidsbeleid zich prioritair te richten op een breed spectrum aan laagdrempelige maatregelen voor bedrijven in alle maturiteitsfases. Daarnaast dient voldoende budget te worden uitgetrokken voor een brede herscholing en/of bijscholing van reeds actief personeel.